Taisyklės

 1. Lombardas teikia asmenims paskolas už įkeistus brangiųjų metalų dirbinius, bei dirbinius su brangakmeniais.
 2. Paskola suteikiama vienam mėnesiui. Sumokėjus palūkanas, paskola galima pratęsti.
 3. Palūkanos priklauso nuo paskolos sumos dydžio.
 4. Įkeitimo metu išduodama paskola už įkeistą turtą, turi būti ne didesnė, kaip 80% nuo įkainavimo sumos.
 5. Lombardas įkeistą turtą, gražina tik tuomet, kai visiškai padengiamos Lombardui priklausančios įmokos.
 6. Paskolų procentai nustatomi mėnesiniai.
 7. Nustatytu laiku nepadengus paskolos, išduotos įkeitus turtą arba jos nepratęsus, Lombardas dar privalo 30 dienų. Jeigu ir šiam terminui praėjus Klientas neatsiskaito, Lombardas įkeistą turtą parduoda.
 8. Lombardas, praradęs saugomą arba įkeistą turtą, gražina savininkui jo vertę pagal įkainavimą, nurodytą įkeitimo biliete, atskaičius išlaidas ir palūkanas.
 9. Atiduotas į lombardą įkeistas turtas, be savininko sutikimo, gali būti paimtas tik įstatymo nustatyta tvarka.
 10. Kilusius tarp Lombardo ir Kliento ginčus sprendžia teismas.
 11. Užstatai priimami iš ne jaunesnių, kaip 18 metų asmenų, pateikus pasą arba kitą dokumentą su asmens kodu.
 12. Klientui mirus, turtas gražinamas tik pagal notarinės kontoros paveldėjimo liudijimą, paveldėtojui.
 13. Pametus paskolos bilietą, nedelsiant pranešti Lombardui. t
 14. Išperkant turtą, Klientas pateikia pasą ir paskolos bilietą.